عنوان سایت
چهارشنبه 29شهریور 1396
معاونت ها
گردهمایی بصیرتی اساتید بسیجی به همراه خانواده محترمشان
تاریخ خبر :1396/06/28
دوره آموزشی
تاریخ خبر :1396/06/28
دوره آموزشی نقش همکاری های تحقیقاتی و شبکه های نوآوری در توسعه فناوری
دوره آموزشی نقش همکاری های تحقیقاتی و شبکه های نوآوری در توسعه فناوری
تاریخ خبر :1396/06/19
تاریخ خبر :1396/06/18
تاریخ خبر :1396/06/07
تاریخ خبر :1396/06/07
تاریخ خبر :1396/06/02
سازمان بسیج اساتید لرستان
تاریخ خبر :1396/05/23
حضور مسئول کانون و جمعی از اساتید در اردوهای جهادی
تاریخ خبر :1396/05/18
حضور مسئول کانون و جمعی از اساتید در اردوهای جهادی
تاریخ خبر :1396/05/18
تاریخ خبر :1396/05/10
تاریخ خبر :1396/05/02
تاریخ خبر :1396/04/31
کارگاه تخصصی انگاره های نادرست پیرامون توسعه فناوری و دانشگاه
تاریخ خبر :1396/04/28
به مناسبت 26 تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان برگزار گردید:
تاریخ خبر :1396/04/27
نشست هم اندیشی
تاریخ خبر :1396/04/25
کرسی آزاد اندیشی
تاریخ خبر :1396/04/25
تاریخ خبر :1396/04/18
کارگاه پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید دانشگاههای استان برگزار شد.
تاریخ خبر :1396/04/17
تاریخ خبر :1396/04/12